Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Obrázok používateľa admin
Kto je komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím?

Za komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím bola Národnou radou SR dňa 2.12.2015 zvolená JUDr. Zuzana Stavrovská na  obdobie 6 rokov. Pôsobnosť, postavenie, voľbu, podmienky výkonu funkcie a zánik výkonu funkcie upravuje zákon č. 176/2015 Z.z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úlohy spojené s  odborným, organizačným a materiálno-technickým zabezpečením činnosti komisárky zabezpečuje Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Aké je postavenie komisárky?

Komisárka svoju funkciu vykonáva nezávisle od  iných orgánov. Funkcia komisárky je verejná funkcia. Podstatou jej činnosti je špecializovaná verejná ochrana práv. Špecializácia spočíva v tom, že sa zaoberá výlučne právami osôb so zdravotným postihnutím uznanými v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a v Ústave Slovenskej republiky.

Aké sú kompetencie komisárky?

Komisárka najmä:

  • posudzuje na  základe podnetu alebo z  vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv osoby so zdravotným postihnutím,
  • monitoruje dodržiavanie práv osoby so zdravotným postihnutím,
  • uskutočňuje prieskumy na  sledovanie stavu a  vývoja v oblasti práv osoby so zdravotným postihnutím,
  • organizuje aktivity na podporu dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím,
  • môže pri vybavovaní podnetu aj z vlastnej iniciatívy požadovať informácie a údaje na účely posúdenia dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím,
  • navrhuje prostriedky nápravy, ak zistí, že došlo k porušeniu práv osoby so zdravotným postihnutím,
  • vydáva stanoviská vo veciach dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím,
  • predkladá oznámenia v mene osoby so zdravotným postihnutím,
  • zúčastňuje sa súdneho konania z pozície „dohľadu“ ochrancu práv osoby so zdravotným postihnutím, má oprávnenie zúčastniť sa konania na súde.
Kto sa môže obrátiť na komisárku?

Na komisárku má právo obrátiť sa každý vo veci porušova nia alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím. Aj fyzická osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo dieťa so zdravotným postihnutím, má právo obrátiť sa na komisárku priamo alebo prostredníctvom inej osoby bez vedomia zákonného zástupcu a bez úradnej kontroly. Každý, kto má právo obrátiť sa na komisárku, má právo pri styku s  komisárkou používať svoj materinský jazyk a  komunikovať s komisárkou vo forme komunikácie pre neho prístupnej.

Kontakty, úradné hodiny a podrobný návod ako sa na úrad dostanete nájdete v priloženom letáku.