V inklúzii musíme byť odvážnejší

Obrázok používateľa admin

Minulotýždňová návšteva komisára Rady Európy pre ľudské práva Nilsa Muižnieksa na Slovensku potvrdila, že zodpovedné inštitúcie na Slovensku sa musia zaoberať pokračujúcou segregáciou detí so zdravotným postihnutím a zo znevýhodneného prostredia vo vzdelávaní. Od jeho návštevy v júni 2015 sa v tejto oblasti dosiahol malý pokrok a komisár zdôraznil, že opatrenia nemôžu byť čiastočné a dočasné. Musia byť odvážne a trvalo udržateľné a odrážať dlhodobú víziu inklúzie/integrácie.

Slovenská republika by preto mala zaviesť vynútiteľné právo na začlenenie. Malo by byť spojené so silným systémom podpory škôl financovaným prostredníctvom stabilného rozpočtu, ktorý ho robí spoľahlivým a dlhodobým. Riešením nie sú dočasné projekty. Komisár tiež apeloval na odbornú prípravu všetkých učiteľov. Víta diskusie o posilnení predškolského vzdelávania. Odporúča však, aby sa hovorilo aj o tom, ako možno posilniť dostupnosť a kvalitu predškolského vzdelávania, a to aj pre deti so špeciálnymi potrebami a zo znevýhodneného prostredia.

Komisár uviedol, že pre osoby so zdravotným postihnutím by inkluzívne vzdelávanie malo ísť ruka v ruke s procesom deinštitucionalizácie, aby sa výrazne znížil počet osôb so zdravotným postihnutím, ktorí sú umiestnení v inštitúciách a nie v prirodzenom prostredí - komunite.

Zdroj: https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/slovak-republic-adopt-a-bolder-approach-to-ensure-inclusive-education-and-strengthen-the-safety-of-journalists

Kamila Adamkovičová


V stredu 14. 3. zavítal Nils Muižnieks na Základnú školu Alexandra Dubčeka v Bratislave. Cieľom návštevy bolo zoznámiť sa s praktickými možnosťami a bariérami inkluzívneho vzdelávania na Slovensku. Školu navštevuje Ela s Downovým syndrómom.